Malmøya:


Nekter lovlig ferdsel i strandsonen


Harald Gjerde

En stor del av eiendommen til Inger-Lise Galston og Astrid Ragnhild Lorenz består av utmark. På den delen av eiendommen som ligger langs stranda er det fri ferdsel. Til tross for dette er det satt opp gjerder. Eieren tyr til sjikane og vold for å få folk vekk.


Gjerde, Harald. (2006-05-27). Malmøya: Nekter lovlig ferdsel i strandsonen. [online].  - 1. utg. - Oslo : Harald Gjerde - URL: http://oslooyene.no/malmoya/artikkel01.htm

Allemannsretten er en del av vår kulturarv. Til alle tider har allmennheten hatt rett til å ferdes i skog og mark, og til å høste av naturens goder. Det er disse rettighetene som går under begrepet "allemannsretten". Retten baserte seg på at den frie ferdselen foregikk uten nevnverdig ulempe for andre. Derfor innebærer denne gamle retten også en forpliktelse til å forlate naturen i samme stand som vi ønsker å finne den.

I en sone på ca. 20 fra stranda er det lov å ferdes. Til tross for dette er området ulovlig gjerdet inn og folk holdes unna med sjikane og vold.

Friluftsloven
I 1957 ble allemannsretten som er basert på sedvane nedfelt i friluftsloven. Loven gir rett til fri ferdsel i utmark. Innmark omfatter bl.a. jorder, eng, beiteområder, plantefelt, hager, hustomt og gårdsplass. Utmark etter loven er alt som ikke faller innenfor innmarksbegrepet. Dette er hovedsaklig vann og vassdrag, skog, strandsonen og fjellet.
    Det nærmeste området rundt huset som er opparbeidet regnes som den private sfære. På små hustomter (0,5-1,5 dekar) vil tomta i sin helhet være definert som innmark. På større eiendommer vil kun deler av tomta kunne betraktes som innmark, nemlig den delen av tomta som er opparbeidet/vedlikeholdt. Ofte er området avgrenset med gjerde, hekk, fjellknaus el.l. I områder som er bebygd er det ikke alltid lett å se grensen mellom innmark og utmark. Årsaken til dette er privatiseringen av strandsonen ved å sette opp flaggstang, grillplass, brygge el.l. Dersom dette er utenfor den private sfæren (dvs. langt fra boligen) er dette ulovlig.
    Hva som er utmark og innmark bestemmes av hvordan terrenget ser ut. Dette er uavhengig om det er satt opp fysiske (f.eks. gjerde) eller psykiske (flaggstang, bord, brygge el.l.) stengsler. Det er utøveren av allemannsretten (dvs. turgåeren) som avgjør hva som er utmark iht. friluftsloven. Man kan ikke forvente at en turgåer skal kjenne tilprivatrettslige eiendomsforhold rundt eiendommen.
    Dersom et område er regulert til bolig kan det fortsatt være utmark dersom eieren ikke har opparbeidet området med bygg, gressplen el.l. Men her har grunneieren lov til å opparbeide området fra utmark til innmark. Dette er imidlertid ikke lov dersom området er regulert som landbruk-/natur-/friluftsområde (LNF-område).Rett til fri ferdsel gir ikke nødvendigvis rett til opphold forteller
Pål Theodorsen hos Direktoratet for naturforvaltning. Oppholdsrett er avhengig av avstanden til boligen/hagen og om dette vil være til ulempe for eier. Fiske regnes ikke som opphold, men ferdsel.

Ferdsel i strandsonen på Malmøya
Strandsone som ikke er opparbeidet regnes som utmark. I reguleringsplanen for Malmøya av 22. juni 1994 er de arealene på Malmøya som ikke er bebygd regulert til friområde og spesialområde naturvern. Dette gir ikke i seg selv rett til fri ferdsel. Alle områdene som er fredet på Malmøya er utmark og dermed fri ferdsel. Dette gjelder imidlertid ikke Malmøya brygge. Brattodden friområde eies av Oslo kommune, men 2/3 av dette området er privatisert hvor det ikke er fri ferdsel.  Fra Ormsund roklubb og til Skinnerbukta er det fri ferdsel. Der hvor det er brygger, flaggstang, båthus, gjerde el.l. er det ferdselrett, men ikke oppholdsrett.
    Ferdsel skal imidlertid ikke være til sjenanse for beboere eller hytteeiere. Grunneier h
ar rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig adferd utsetter eiendommen eller berettigedes interesser for skade eller ulempe. (jfr. Friluftslovens § 11)

Klikk på bildet for større bilde.

Furuvik er eiendommen (gr./br.nr 196/9) som ligger mellom Flisebukta og Bundefjorden seilforening. Deler av eiendommen er regulert til bolig, mens resten er utmark.
Kartgrunnlag: Oslo kommune.

Tomta 196/9
Tomta med gr./br.nr. 196/9 er på 9 mål og dekker den sydøstre del av Malmøya inkludert Malmøyskjær. Eiendommen ligger like syd for ro- og seilklubbene og nord for Flisebukta med adresse Fossilveien 11. Det er Astrid Ragnhild Lorenz som står hovedeier. En del av tomta er regulert til byggeområde og hvor det er utarbeidet hage. Denne delen anses som eierens private sfære og ferdsel i dette området er ikke tillatt. Resten av tomten er regulert til spesialområde for naturvern. Denne delen av tomta utfra landskapet er definert som utmark og dermed fri ferdsel. Eier kan heller ikke i fremtiden endre tomtas status da dette vil være i strid med reguleringsplanen og vernebestemmelsene. I Friluftsetatens rapport
"Strandsonen i Oslo. Stengsler, kyststi og muligheter" står det at det er fri ferdsel på de områdene av Malmøya som er fredet som naturminne. Dette bekrefter også Une Heggen som var Oslo kommunes saksbehandler i reguleringsplanen for Malmøya. Dermed er det fri ferdsel på den delen av eiendommen til Inger-Lise Galston og Astrid Ragnhild Lorenz som er fredet som naturminne.

Grove brudd på friluftsloven
Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre den ferdsel som er tillatt etter friluftsloven. Det må ikke settes opp skilt eller på annen måte kunngjøre at det er forbudt å ferdes eller bade på område hvor det er tillatt med allmenn ferdsel (jfr. Friluftslovens § 13) På eiendommen er det satt opp skilt og gjerder som er i strid med Friluftsloven. Inger-Lise Galston og Astrid Ragnhild Lorenz har dermed gjort grove brudd på friluftsloven.

Mange turgåere tar ikke hensyn
Det er mange turgåere som ikke tar hensyn når de ferdes på eiendommen vår forteller Inger-Lise Galston som er deleier av Furuvik. Største problemet er folk som lufter hunder uten å ha dem i bånd. Fuglehunder har gått løs rett ved sjøfuglkolonien på Malmøyskjær i hekkesesongen! I en sone på 50 meter rundt Malmøyskjær er det ferdselsforbud i tiden 1. april - 15. juli. Dermed er det heller ikke lov å ferdes på den ytre delen av odden på fastlandet. Skilt med informasjon om ferdselsforbud er satt opp.

Sjikanøs stengsel skiller eiendommen mellom Bundefjorden seilforening (friområde) og Furuvik (utmark). Det er Oslo kommune som har satt opp dette ulovlige gjerdet.

Lov til å jage bort folk
Grunneier har lov til å bortvise folk som opptrer hensynsløst eller påfører miljøet skade med hjemmel i friluftslovens § 11. Lov om hundehold ble innført 4. juli 2003. Loven setter krav til eier eller hundeholder når det gjelder oppsyn og hundens handlinger. I tiden 1. april - 20. august er det båndtvang i hele landet. Iht. Hundelovens § 10 kan løshunder som er til skade eller ulempe for andre i områder/tidspunkt det er båndtvang fanges av enhver. Dersom det er fare for at hundeholder fortsatt vil la hunden gå løs kan den som fanger hunden nekte å gi hunden tilbake til hundeholder/eier. Hunden skal i såfall leveres til politiet.

Politiet rykker ikke ut
Dessverre er situasjonen idag slik det var i USA i gamledager. Politiet har lite ressurser slik at de må prioritere alvorlig kriminalitet som bl.a. drap, ran, slåsskamp og sniking på sporveiene. Dette betyr at dersom noe skulle skje må man klare seg selv. Dette betyr at selvtekt er nødvendig. Imidlertid kan dette bli farlig når begge parter mener de har rett.

Fiskere jaget bort
For noen uker siden var noen fiskere på sydøstre odde av Malmøya. De fisket stille uten å forstyrre folk eller sjøfuglkolonien i nærheten. Et par i 60-årene kom ut og begynte å hugge verbalt på en fisker i hele 45 minutter i et forsøk på å få ham vekk. Paret trakk seg en kort stund, men kom tilbake med kamera og en tykk trestokk. Fiskeren ba om ikke å bli tatt bilde av, noe mannen ignorerte. Da fiskeren fysisk hindret å bli tatt bilde av slo kvinnen hardt med den tykke trestokken med skilt i bakhodet på fiskeren.
    Dette skriver en anonym fisker som var vitne til hendelsen til Oslomarka Fiskeadministrasjons diskusjonsforum. Han stiller seg også undrende at i et overflodsamfunn som Norge skal være folk som stikker kjepper i hjulene på andres lykke.
    Astrid Ragnhild Lorenz står som hovedeier av eiendommen Furuvik. Hun ønsker ikke å kommentere hendelsen og henviser til at saken er politianmeldt.

Skillet mellom hage som er innmark (t.h.) og utmark (t.v.) som er . Hekken skiller mellom den private sfæren.

Oslo kommune skaper problemer
Etter samtale med flere grunneiere på Malmøya kommer det klart frem at det hersker forvirring om hva som er utmark og innmark. Da reguleringsplanen ble vedtatt av Oslo kommune (året for vedtaket står ikke i saksdokumentene) skulle plan- og bygningsetaten ha informert grunneiere om hva dette vedtaket innebærer og hvilke rettigheter/plikter grunneierne har. Tiltak for å se til at reguleringsplanen ble overholdt skulle ha vært gjennomført rett etter vedtaket.
    Oslo kommune har stengt mange strekninger langs strandsonen. Friområdet på Brattodden eies av Oslo kommune. Imidlertid er 2/3 av området avstengt for allmennheten og leies ut til private. Flere steder har Friluftsetaten i Oslo kommune satt opp sjikanøse stengsler som bl.a. den som er mellom Bundefjorden seilforening og Furuvik. Ingen ved Friluftsetaten i Oslo kommune var tilgjengelig for kommentarer.

Oslo kommune rydder opp
I 2004 vedtok bystyret at fjorden og strandlinjen skal sikres for allmennheten. Områdene i og langs fjorden skal videreutvikles og allmennhetens tilgang til strandlinjen langs fjorden skal forbedres. Imidlertid vil det bli gjort unntak i forhold til forsvarsanlegg, verneområder med ferdselsforbud og bebodde hytter/hus som ligger nær vannkanten. Friluftsetaten har utarbeidet en rapport med kartlegging av arealer i strandsonen hvor det er hindre som kan virke innskrenkende på den allmenne ferdsel. Malmøya er et av områdene som vil bli prioritert. I en rapport fra Friluftsetaten er de sjikanøse stengslene på eiendommene til Ormsund roklubb og Lorenz/Galston omtalt.

Konklusjon
På eiendommen Furuvik (196/9) ved Malmøyskjær og Flisebukta er det fri ferdsel. Imidlertid er det ikke oppholdsrett. Du kan gå turer og fiske, men ikke bade eller grille.
    Grunneierne har rett til å bortvise folk som ikke opptrer hensynsfullt og varsomt. Dersom du går nærmere enn 50 meter fra Malmøyskjæret, lar hunden gå løs, griller (dette er forbudt hele året), forsøppler eller støyer kan du bli vist bort.

Grensen mellom innmark og utmark er gyldig når alle parter er enige. Dersom det ikke blir enighet er det kun domstolen som kan avgjøre dette forteller Pål Theodorsen hos Direktoratet for naturforvaltning til oslooyene.no.


Litteratur

I henvisningene nedenfor brukes International Standard Bibliographic Description (ISBD) slik anbefalt av International Federation of Library Associations and Institutions (ILFA). Forfatter brukes som ordningsord.

Anonym. Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen. / [bidrag av Ivar Otto Myhre, Bjørn Bjerke Larsen, Rune Svensson et al.]. - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning , 2000 - 68 s. : ill. - (DN-håndbok ; 14). - (346.044)
ISBN 82-7072-377-0
      [Lån fra bibliotek]      [Boka på Word Wide Web (www) 1,6 MB i pdf] 

Anonym. Jus i strandsonen. / [fotos: Synnøve Mæland ... [et al.]]. - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning , 2002 - 79 s. : ill. ; 30 cm. - (Håndbok / Direktoratet for naturforvaltning ; 20-2002). - (343.0746). - Utarbeidet i samarbeid med Ole Bjørn Støle og Svein Arild Pihlstrøm
ISBN 82-7072-442-4
      [Lån fra bibliotek]      [Boka på Word Wide Web (www) 3,0 MB i pdf] 

Anonym. Strandsonen i Oslo. Stengsler, kyststi og muligheter. Oppfølgning av bystyremeldning nr 4/2001 - "By i bevegelse". /Friluftsetaten, Oslo kommune. - [Oslo] : Friluftsetaten, Oslo kommune, 2005 - 42 bl.
Upublisert      [Boka er ikke levert noen bibliotek ennå]      [Boka på Word Wide Web (www) 4,7 MB i pdf [Vedlegg 1 1,9 MB i pdf]   [vedlegg 2 2,8 MB i pdf]

Anonym. Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen. / Direktoratet for naturforvaltning. - [Trondhjem] : Direktoratet for naturforvaltning , 2005 - 25 bl. - (DN-håndbok 26 - 2005).
ISBN 82-7072-580-3
      [Boka er ikke levert noen bibliotek ennå]      [Boka på Word Wide Web (www) 4,7 MB i pdf] 

Anonym. (2006-01-01) Lov om friluftsliv. / Norsk Lovdata. [online] - Oslo : Norsk Lovdata - URL: http://www.lovdata.no/all/hl-19570628-016.html
ISBN 82-504-1123-4      [Lån fra bibliotek]      [Loven på World Wide Web (www) i html] 

Brekke, Cathrine. Ferdsel, stengsler og byggeforbud i strandsonen : en drøftelse av Friluftsloven § 13 1. ledd og Plan- og bygningsloven § 17-2 / Cathrine Brekke. - Oslo : Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo : Unipub , 2003 - 121 s. - (Miljørettslige studier ; nr 23) (Unipub skriftserier) (Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 10/2003). - (346.04678). - Opprinnelig levert som forfatterens spesialoppgave til juridisk embetseksamen - Universitetet i Oslo, 2001
ISBN 82-8063-027-9      [Lån fra bibliotek]

Lundgaard, Hilde (2005-03-31). Halve strandsonen stengt. / Hilde Lundgaard. [online] - Oslo : Aftenposten - URL: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/article1006119.ece


Olsen, Thomas. (2006-ukjent dato) Etter påske vokser Huk. / Olsen, Thomas. [online] - Oslo : oslopuls.no - URL: http://oslopuls.no/nyheter/article1268848.ece

Dell datamaskiner
dårlig kvalitet
kort holdbarhet
ingen reklamasjonsrett
 

 

Expo-service
(Storgata 51, Oslo)
vi reparerer kameraer mange ganger
uten å rette feilen

 Publisert 27. mai 2006
Oppdatert 27. mai 2006
Redaktør: Harald Gjerde
© oslooyene.no